Regulamin

REGULAMIN SERWISU KREDYT.INFO

§ 1 Definicje

 1. Usługodawca – Robert Dynda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Dynda Partner for Business Communication pod adresem ul. Piastowska 46, 30-070 Kraków NIP PL7381815546, REGON 356360406
 2. Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.kredyt.info
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania, a także z tych funkcji, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika lub Usługobiorcę przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy lub Użytkownika.
 8. Konto Usługobiorcy/Użytkownika (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy/Użytkownika w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca i Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami. Każdy Usługobiorca i Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie Usługodawcy.
 9. Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy/Użytkownika pozwalająca Usługobiorcy/Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.
 10. Profil – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy/Użytkownika, pozwalająca Usługobiorcy/Użytkownikowi na zamieszczanie ogłoszeń o pracę, ich modyfikowanie oraz nawiązywanie kontaktu z innymi Usługobiorcami bądź Użytkownikami.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy bądź Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 14. Ciasteczka (cookies) – pliki tekstowe, w których serwer Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik bądź Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 15. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika bądź Usługobiorcy.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom bądź Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Użytkownik bądź Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu zgodnie z §10 Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik bądź Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 5. Głównym celem działania Serwisu Usługodawcy jest udostępnianie każdemu Użytkownikowi dostępu do usług kredytowych zamieszczanych przez Usługobiorcę. Serwis Usługodawcy umożliwia Usługobiorcom przesyłanie ofert usług kredytowych, dzięki którym zarejestrowani Użytkownicy posiadający Profil w Serwisie Usługodawcy będą mogli odszukać i wybrać ofertę usług kredytowych.
 6. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Usługodawcy, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom bądź Usługobiorcom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”. Wyłączenie „ciasteczek” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 9. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika bądź Usługobiorcę nie później niż w 24 godziny od momentu utworzenia Konta w Serwisie Usługodawcy. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

§ 3 Rejestracja Konta, zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę bądź Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 2. Usługobiorca bądź Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy bądź Użytkownika w ramach Serwisu Konto Usługobiorcy bądź Użytkownika o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę bądź Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca bądź Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Usługobiorca bądź Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy bądź Użytkownika.
 5. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy bądź Użytkownika i stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy bądź Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innego podmiotu. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Usługobiorcy bądź Użytkownikowi.
 7. Usługobiorca bądź Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca bądź Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. Usługobiorca bądź Użytkownik może w każdym czasie zmienić hasło dostępu do swojego Konta.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony.
 9. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy bądź Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na piśmie.

§ 4 Prawa i Obowiązki Użytkowników, Usługobiorców i Usługodawców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do gotowości stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w okresie obowiązywanie umowy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
  • wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników bądź Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik bądź Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres elektroniczny.
 3. Usługobiorca bądź Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz ustawień prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 4. Usługobiorca bądź Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych.
 5. Użytkownik bądź Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  • publikacji oraz przesyłania treści sprzecznych z prawem, obraźliwych, lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach umowy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców bądź Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, a także innych podmiotów - w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  • usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców bądź Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca podejmuje działania związane z dyspozycjami Użytkownika bądź Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

§5. Zakres usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi nieodpłatnie. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu oraz Konta Użytkownika bądź Usługobiorcy jest nieodpłatne.
 2. Dostęp do usług Serwisu uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu po dokonaniu rejestracji Konta przez Użytkownika bądź Usługobiorcę. W ramach Serwisu świadczone są następujące usługi:
  • umieszczenia własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami i Usługobiorcami Serwisu,
  • nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi Użytkownikami i Usługobiorcami,
  • korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników i Usługobiorców,
  • umieszczania w Serwisie usług finansowych tj. kredyty dla firm, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, kredyty inwestycyjne, kredyty konsolidacyjne, kredyty rewolwingowe, leasing, pożyczki gotówkowe.
  • odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,
  • aplikowanie bądź akceptowanie wybranej usługi rozumiane jako przesłanie swoich danych zamieszczonych w Koncie Użytkownika bądź Usługobiorcy do pracodawcy,
  • przeglądanie profilów usługobiorców,
  • dodanie profilu usługobiorcy do bazy Serwisu dostępnej pod adresem www.kredyt.info
 3. Użytkownik, który nie posiada zarejestrowanego Konta w Serwisie Usługodawcy może korzystać wyłącznie z tych funkcjonalności, które nie wymagają rejestracji bądź logowania – tj. przeglądanie ofert pracy oraz poruszanie się po stronie Serwisu.

§6. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownikowi bądź Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Usługodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną,  poprzez usunięcia Konta Użytkownika bądź Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika bądź Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy bądź innych podmiotów,
  • umieszczania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Usługobiorcę bądź Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika bądź Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika bądź Usługobiorcę o rozwiązaniu umowy najpóźniej w terminie 24 godzin od jej rozwiązania poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika bądź Usługobiorcę w trakcie rejestracji do Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika bądź Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta z powodu naruszenia Regulaminu.
 6. Usługobiorca bądź Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Robert Dynda Partner for Business Communication ul. Piastowska 46, 30-070 Kraków
  bądź mailowo na adres: kontakt@kredyt.info. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

 

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  • wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników bądź Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników bądź Usługobiorców za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • utratę przez Użytkownika bądź Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
  • podanie przez Użytkowników bądź Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
  • szkodę wywołaną nieprzestrzeganiem przez Użytkowników bądź Usługobiorców warunków Regulaminu,
  • niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Usługodawca podmiotów,
  • przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  • problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 2. Usługodawca, jeżeli otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę bądź Użytkownika i uniemożliwił Usługobiorcy bądź Użytkownikowi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy bądź Użytkownika za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika bądź Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania z tego powodu świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy bądź Użytkownika.

 

§8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik bądź Usługobiorca ma prawo do ochrony swojej prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Serwisu i stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Robert Dynda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Dynda Partner for Business Communication pod adresem ul. Piastowska 46, 30-070 Kraków NIP PL7381815546, REGON 356360406.
 3. Administrator danych osobowych zabezpiecza dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców poprzez stosowanie szyfrowanego protokołu HTTPS, który jest stosowany na każdym etapie wprowadzania danych osobowych.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników bądź Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkowników bądź Usługobiorców przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorców bądź Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorców bądź Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorców bądź Użytkowników, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Użytkownicy bądź Usługobiorcy mają prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.
 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników bądź Usługobiorców w związku z korzystaniem z Usług nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) Podanie danych osobowych w ramach korzystania z Usług w Serwisie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu ich realizacji.
 8. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorców bądź Użytkowników potencjalnym pracodawcom administratorem danych osobowych Usługobiorców bądź Użytkowników staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorców bądź Użytkowników, w których posiadanie weszli za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorców bądź Użytkowników.

§9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać pisemnie pod adresem Usługodawcy Robert Dynda Partner for Business Communication ul. Piastowska 46, 30-070 Kraków, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Każda reklamacja, która zawiera dane wskazane w ustępie 2 powyżej będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę jeżeli została wysłana drogą elektroniczną bądź od dnia jej doręczenia na adres Usługodawcy jeżeli została zgłoszona na piśmie.  W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 5. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
  • zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  • zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,
  • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  • w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,
  • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
  • zmian formalno-organizacyjnych po stronie Usługodawcy.
 3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika bądź Usługobiorcę, przesyłając na wskazany podczas rejestracji konta adres poczty elektronicznej treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 4. Użytkownik bądź Usługobiorca może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Użytkownik bądź Usługobiorca korzysta z Serwisu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.
 5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Robert Dynda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Dynda Partner for Business Communication zwany dalej „Usługodawcą” podejmuje wszelkie niezbędne działania aby chronić prywatność Usługobiorców i Użytkowników Serwisu. Niniejszy dokument określa politykę prywatności Usługodawcy – a zatem reguluje sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

Poniższe zasady zostały opracowane w oparciu o obowiązujące normy prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych jest Robert Dynda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Dynda Partner for Business Communication pod adresem ul. Piastowska 46, 30-070 Kraków
  NIP PL7381815546, REGON 356360406.
   
 2. Cel zbierania danych i danych osobowych
  Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikom i Usługobiorcom korzystania z usług Serwisu. Informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca przekazuje Usługodawcy, mogą zawierać dane osobowe w szczególności: adres e-mail, imię, nazwisko, adres firmy, nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, numer telefonu firmy. Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi. 
   
 3. Udostępnianie informacji, danych i danych osobowych
  Usługodawca nie ujawnia odpłatnie innym podmiotom informacji, danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników i Usługobiorców.
  Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub jej partnerów biznesowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika lub Usługobiorcę.
  Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest jednak przekazywanie danych osobowych Użytkownika i Usługobiorcy przez Usługodawcę w poniższych sytuacjach:
  • w celu zachowania zgodności z prawem, spełniania żądań dotyczących wezwania do sądu lub polecenia sądu;
  • w odpowiedzi na właściwie umotywowane wnioski o udzielenie informacji policji i władzom rządowym;
  • w celu zapobiegnięcia popełnieniu czynu zabronionego,
  • w przypadku wykonywania i ochrony praw Administratora danych osobowych;
  • w innych przypadkach gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
    
 4. Uwagi Użytkownika bądź Usługobiorca
  Użytkownik bądź Usługobiorca ma możliwość przekazania Usługodawcy za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie swoich uwag bądź opinii na temat funkcjonowania Serwisu. Są one wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podane przez Użytkownika lub Usługobiorcę dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
   
 5. Informacje zbierane automatycznie 
  Usługodawca zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika bądź Usługobiorcę z Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę. Zbierane dane to:
  • adres IP używany przez Użytkownika lub Usługobiorcę, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
  • odwiedzane przez Użytkownika lub Usługobiorcę strony, ilość spędzanego na każdejz nich czasu – w celach statystycznych;
  • frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi bądź Usługobiorcy przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
  • oglądane przez Użytkownika lub Usługobiorcę oferty pracy, oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Usługobiorca wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert pracy najlepiej spełniających ich oczekiwania. Usługodawca umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika bądź Usługobiorcy na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com).
 6. Pliki cookies
  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies. Pliki „cookies” to plik danych przekazywany z witryny internetowej na dysk twardy komputera. Pliki „cookies” zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer. Za pomocą plików „cookies” odbywa się logowanie do konta i udostępnianie określonych treści. Usługodawca korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjnych” i „trwałych”. Pliki „cookies sesyjne”, są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Usługobiorcy do czasu wylogowania się czy opuszczenia strony internetowej. „Stałe pliki cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Usługobiorcy do momentu ich usunięcia lub utraty ważności. Za pomocą plików cookies Usługodawca ma możliwość dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników i Usługobiorców, optymalizacji korzystania z Serwisu, tworzenia statystyk, które pomagają ulepszać ich strukturę i zawartość. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. W przypadku przeglądarki : Microsoft Internet Explorer : http://www.microsoft.com/info/cookies.htm, a w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox:http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help….
  W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „cookies”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik oraz Usługobiorca może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis Usługodawcy funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. „Cookies” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Usługodawcę komunikatów marketingowych do Użytkowników i Usługobiorców, którzy opuścili stronę internetową Serwisu (remarketing).
   
 7. Bezpieczeństwo informacji
  Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy. Serwis Usługodawcy używa szyfrowanego protokołu HTTPS podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę lub Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.
   
 8. Odpowiedzialność
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez podmioty trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, profili pracodawców, Konta Usługobiorcy i Użytkownika. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na Serwisie nie pochodzące od niego.
   
 9. Obowiązek informacyjny
  Usługodawca niezwłocznie przedstawia Usługobiorcy i Użytkownikowi informacje o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz udziela im innych stosownych informacji, do których zobowiązują go przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
   
 10. Zmiana niniejszych zasad.
  Wszystkie zmiany niniejszych zasad będą oznaczone datą co pozwoli na określenie wersji zmian.
   
 11. Kontakt
  W przypadku jakichkolwiek pytań i sugestii dotyczących zasad zawartych w niniejszym dokumencie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 660 629 600 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kredyt.info.