Sytuacja na rynku kredytowym we wrześniu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym we wrześniu 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty w sierpniu br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

 

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 września 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. Będzie temu sprzyjać stopniowe zwiększanie się wewnętrznej presji inflacyjnej związane z poprawą krajowej koniunktury, przy jednoczesnym obniżaniu się dynamiki cen importu wynikającemu z oczekiwanej stabilizacji cen surowców energetycznych oraz niskiej presji inflacyjnej za granicą. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje 
o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +7,4% w sierpniu 2017 r. Oznacza to, że w sierpniu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 7,4% w porównaniu z sierpniem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,8%.

- Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu, w przeliczeniu na dzień roboczy, był o 7,4% wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to 2-krotnie niższą dynamikę wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi niż w czerwcu i lipcu br., jednak wynik sierpniowy należy ocenić pozytywnie, ponieważ jest wyraźnie dodatni. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w sierpniu była nieznacznie wyższa niż rok wcześniej (o 0,6%). Oceniając przyczyny wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, korzystne otoczenie makro-ekonomiczne i dobrą sytuację na rynku pracy, spodziewamy się pozytywnych informacji o wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w bieżącym kwartale oraz w całym 2 półroczu br. - mówi Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Sytuacja na rynku nieruchomości pod kątem kredytowym

Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych4 w złotych (bez umów renegocjowanych) wzrosła5 w omawianym kwartale o 11,8 mld zł, tj. o 8,5% wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz o 1,8% względem II kwartału 2016 r. Wyniki ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym6 wskazują, że ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe a kryteria i warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2017 r. zostały nieznacznie zaostrzone, w tym podniesiona została marża kredytowa kredytów obarczonych wyższym ryzykiem. W III kwartale 2017 r. pojedyncze banki przewidują spadek popytu oraz zapowiadają złagodzenie polityki kredytowej. Szacowana rentowność złotowych kredytów mieszkaniowych dla banków rośnie na skutek rosnącej marży oraz zmniejszających się odpisów. Udział kredytów zagro- żonych utrzymywał się na koniec II kwartału 2017 r. na poziomie ok. 2,5%.

Od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych7 w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej. Zmniejszanie się udziału mieszkaniowych kredytów walutowych jest wynikiem zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nie otrzymującym regularnych dochodów w tej walucie oraz regularnej amortyzacji, wcześniejszych spłat i refinansowania kredytów denominowanych kredytami złotowymi. Jakość mieszkaniowych kredytów walutowych jest nadal wysoka - udział kredytów zagrożonych nieznacznie wzrósł i na koniec II kwartału 2017 r. wyniósł ok. 3,4%.

Inflacja bazowa w sierpniu 2017 r.

W sierpniu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 1,8 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 12 września komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,9 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,3 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc., wobec 0,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,7 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.

źródło: Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej

FacebookTwitterGoogle+Wykop

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w kwietniu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w marcu br., inflacja bazowa czy aktualny stan limitów programu Mieszkanie dla...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w sierpniu 2017 roku? Czyli popyt na kredyty w czerwcu br., wnowieniu programu MDM, kryteria przyznawania kredytów w II kw. czy inflacja bazowa....

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w marcu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w lutym br. czy wsparcie finansowe BGK dla firm. Stopy procentowe Zgodnie z...