Sytuacja na rynku kredytowym w kwietniu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w kwietniu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w marcu br., inflacja bazowa czy aktualny stan limitów programu Mieszkanie dla Młodych

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%.  W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Stopa referencyjna NBP od 5 marca 2015 roku nieprzerwanie utrzymywana jest na poziomie 1,50.  Dzięki tak niskim stopom procentowym, Polacy na kredytach hipotecznych oszczędzają 7,6 mld zł rocznie.

Popyt na kredyty w marcu 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +9,4% w marcu 2017 r. Oznacza to, że w marcu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 9,4% w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 4,2%.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +1,9% w marcu 2017 r. Oznacza to, że w marcu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 1,9% w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 16,7%.

- Zgodnie z przewidywaniami w lutym i marcu zaobserwowaliśmy stabilizację popytu na kredyty mieszkaniowe na poziomach zbliżonych do ubiegłego roku. Tylko styczeń br. okazał się wyjątkowy pod względem liczby i wartości złożonych wniosków kredytowych w ramach programu MdM. Pozytywnym jest to że, po rewelacyjnym styczniu, w lutym i marcu łączna wartość wnioskowanych kredytów przewyższała poziomy ubiegłoroczne i należy traktować to jako dobrą zapowiedź wyników sprzedaży kredytów mieszkaniowych za cały 1 kw. 2017 r.” - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej cytowany w informacji prasowej.

Program Mieszkanie dla Młodych: Wstrzymano przyjmowanie wniosków z limitu 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 6 kwietnia br. ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Złożone wnioski z planowaną datą wypłaty na przyszły rok przekroczyły dostępny limit w 50 proc.

Limit na rok 2018 wynosi 762 mln zł z czego zarezerwowano już 381 mln zł i zgodnie z zapisami ustawowymi zarezerwowano 50 proc. pozostałego limitu środków na 2018 r., które będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Po tym terminie nabywcy będą mogli ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie wkładu własnego. Zatem beneficjenci nie mogą już w tym roku składać wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty w 2018 r.

Możliwość składania wniosków w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

KNF: Wzrost portfela kredytowego 6,5%

Taki wzrost prognozują banki zgodnie z dokumentem Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2017 r." opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Banki tradycyjnie przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 10,2%), przy czym rok temu szacunki te były prawie o 8 p.p. wyższe od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 9,1%. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 11,6% - czytamy dalej.

Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 12,6%, co jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Stagnacja portfela nieruchomości mieszkaniowych – niewielkie zwiększenie wartości portfela o 0,4%. Jednocześnie można zauważyć dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 2017 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela o 9,7%

„Jakość należności w 2017 r. pozostanie bez większych zmian. Jakość portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe utrzyma się na stabilnym poziomie. Wskaźnik pokrycia należności z utratą wartości będzie zwiększał się zarówno w przypadku przedsiębiorstw (o 1,4 p.p. do poziomu do 50,9%), jak i dla kredytów konsumpcyjnych (o 4,3 p.p. do poziomu 71,4%) i mieszkaniowych (o 1,1 p.p. do poziomu 47,2%)” – podaje KNF.

Inflacja bazowa w marcu 2017 r.

W marcu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,0 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 12 kwietnia br. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,2 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc., wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,4 proc., wobec 1,3 proc. miesiąc wcześniej.

źródło: Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Komisja Nadzoru Finansowego

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Koniunktura na kredyty w krajach Unii Europejskiej w I półroczu 2015 roku była zdecydowanie wyższa niż w Polsce – wynika z opublikowanego przez europejską reprezentację rynku kredytowego, EUROFINAS,...

W dniu 4 maja 2015 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Omówiono zmiany w polityce...

  BIK publikuje prognozy dotyczące rynku kredytowego dla gospodarstw domowych w 2017 r.: stabilizacja wartości udzielanych kredytów na rynku kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym,...