Stabilna sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw w III kwartale 2016 r

Sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw w  III kwartale 2016 r., zgodnie z zapowiedziami w poprzedniej edycji ankiety Narodowego Banku Polskiego nie uległa dużym zmianom. Kryteria udzielania kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw pozostały bez zmian, natomiast w segmencie długoterminowych kredytów warunki zostały zaostrzone.

Jak podaje Narodowy Bank Polski czwarty kwartał z rzędu ankietowane banki podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Wskazano, iż pojedyncze banki złagodziły wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń i wydłużyły maksymalny okres kredytowania.  Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie.

Do zaostrzenia polityki kredytowej w III kwartale 2016 r. skłoniła banki ocena przewidywanej sytuacji gospodarczej oraz wzrost ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (głównie z branży energetycznej). Na zaostrzenie polityki kredytowej wpływ miały również czynniki nieuwzględnione w ankiecie (procent netto około -37%), głównie oczekiwania dotyczące wzrostu dochodowości tych portfeli. W porównaniu z wcześniejszą edycją ankiety istotnie zmniejszył się wpływ bieżącej lub oczekiwanej sytuacji kapitałowej banków na politykę kredytową banków.

„W III kwartale 2016 r. popyt na kredyty dla przedsiębiorstw był zróżnicowany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw trzeci kwartał z rzędu banki odczuły spadek popytu. Natomiast w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw banki nie obserwowały zmian popytu. Przewidywania banków dotyczące kształtowania się popytu na kredyty ze strony dużych przedsiębiorstw były w większym stopniu zbieżne z faktycznie zaobserwowanym popytem niż w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw” – podaje Narodowy Bank Polski.

Trzeci kwartał z kolei banki, które odczuły spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go mniejszym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji. Do spadku popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa przyczyniło się również mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami (procent netto około -23%). Po raz pierwszy od niemal trzech lat spadek popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa wynikał z mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego (procent netto około -16%).

Według ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych w IV kwartale 2016 r. polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw pozostanie bez zmian. Tylko pojedyncze banki planują niewielkie jej zaostrzenie. Natomiast  w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw banki oczekują spadku popytu (procent netto około -18%, zob. wykres 4). Wzrost popytu będzie zauważalny jedynie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (procent netto około 16%).

Źródło: Narodowy Bank Polski

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Jak wynika z danych BIK, średnio 20% mikroprzedsiębiorców korzysta z kredytowania bankowego dedykowanego firmom. Na koniec listopada 2015 r., 8 na 10 mikroprzedsiębiorców korzystających z...

Analiza Biura Informacji Kredytowej wykazała, że co piąty mikroprzedsiębiorca, aktywnie prowadzący działalność gospodarczą posiada czynne zobowiązanie kredytowe, prawie co trzeci związany jest z...

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, iż chce przeznaczyć prawie 400 mln zł na pożyczki dla dużych przedsiębiorstw na cele rozwojowe oraz uruchomić wsparcie kapitałowe ARP Venture innowacyjnych...