Rząd przewiduje bardziej przyjazną administrację publiczną dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo o działalności gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Projekt ma być zbiorem podstawowych norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce.

 

„Celem tego centralnego aktu prawa gospodarczego jest zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz wzmocnienie mechanizmów dialogu w relacjach przedsiębiorców z organami administracji publicznej. Efektem proponowanych regulacji ma być m.in. zagwarantowanie, że załatwiając indywidualne sprawy organy administracji będą stosować naczelne zasady prawa gospodarczego. Prawo o działalności gospodarczej realizuje zapowiedź złożoną przez premier Ewę Kopacz w exposé” - podano w komunikacie CIR.

 

 

Ministerstwo Gospodarki podkreśla, iż fundamentem regulacji gospodarczych jest przekonanie, iż 99 proc. prowadzących działalność gospodarczą wykonuje ją rzetelnie i uczciwie.

 

Jak czytamy w komunikacie projekt ustawy będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a przedsiębiorcami. Co więcej, zachowane zostaną niektóre przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r..

 

Główne założenia projektu ustawy to:

 

  • wolność podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na zasadach równości,
  • swoboda przedsiębiorcy w wyborze celów i środków swego działania w obszarach nieuregulowanych prawem, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów,
  • przyjazna interpretacja przepisów polegająca na tym, iż w przypadku nie dających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych przepisów (także w razie możliwych wielu interpretacji) administracja publiczna powinna rozstrzygać sprawy w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy,
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, które zobowiąże organ administracji do podjęcia korzystnej dla przedsiębiorcy decyzji w sytuacji, gdy (mimo przeprowadzenia wszelkich możliwych dowodów) pozostaną wciąż wątpliwości dotyczące oceny stanu faktycznego. Wówczas te niewyjaśnione wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść przedsiębiorcy,
  • podejmowanie przez organy administracji publicznej jedynie faktyczne działania/decyzje, które są niezbędne do osiągnięcia celu. Ma to funkcjonować na zasadzie proporcjonalności, adekwatnie do celu tych działań, unikając przy tym nadmiernej uciążliwości,
  • organy administracyjne mają nie odstępować od utrwalonej i jednolitej praktyki. Przedsiębiorca ma prawo oczekiwać, że działając w dobrej wierze i z poszanowaniem prawa, nie narazi się na niekorzystne skutki prawne działań/decyzji, zwłaszcza tych, których nie mógł przewidzieć w chwili ich podejmowania,
  • uczciwa konkurencja oraz poszanowanie dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów.

 

 

Zgodnie z komunikatem CIR w założeniach przewidziano także bardziej szczegółowe rozwiązania. Projekt zapowiada wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy. Wprowadzone mają zostać tzw. rozsądne terminy dla przedsiębiorców, polegające na uwzględnieniu realnego i wystarczającego czasu na dokonanie określonej czynności. Projekt przewiduje także mediacje w postępowaniach administracyjnych ( na wniosek przedsiębiorcy), informowanie o niespełnionych przez wnioskodawcę przesłankach wydania decyzji zgodnej z jego wnioskiem. Ponadto, organy administracji będą z mocy przepisu ustawy zobowiązane do planowania i przeprowadzania kontroli po uprzedniej identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

 

Istotnym rozwiązaniem ma być także wprowadzenie ogólnych zasad nakładania kar administracyjnych. Według tych zasad, organy administracji publicznej w procedurze nakładania kary będą zobowiązane uwzględnić stopień naruszenia prawa, upływ czasu od ww. naruszenia czy podjęcie działań naprawczych. Mniejsza skala takiego naruszenia może zakończyć się pouczeniem – przewiduje ministerstwo gospodarki.

 

źródło: premier.gov.pl

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że na koniec 2015 r. ruszy reaktywacja społecznego budownictwa czynszowego i...

27 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez...

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewidywał podniesienie kwoty wolnej od podatku.   Projekt został przygotowany...